واحد اداری و کارگزینی

null

سرکارخانم مینا ادیبی

مسئول امور اداری و کارگزینی

شرح وظایف امور اداری و کارگزینی:

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه در منطقه
 • اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی در منطقه
 • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها در منطقه
 • نظارت در تامین ارتباط اداری منطقه با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • تحلیل آمار و عملکرد کارکنان منطقه
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه در منطقه
 • اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی در منطقه
 • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها در منطقه
 • نظارت در تامین ارتباط اداری منطقه با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • تحلیل آمار و عملکرد کارکنان منطقه

 

گزارش عملکرد شش ماهه دوم ۱۴۰۰واحد امور اداری و کارگزین

گزارش شش ماهه نخست ۱۴۰۱

گزارش عملکرد شش ماهه دوم ۱۴۰۰ واحد امور اداری و کارگزینی

-۱پیگیری جهت تبدیل وضعیت پرسنلی که دارای شرایط ایثارگری می باشند. ) ۴ مورد کارمندی- ۱۴ مورد کارگری(
-۲پیگیری جهت تبدیل وضعیت پرسنل شرکت بازیافت که از طریق آزمون حائز شرایط گریده اند )۲ مورد(
-۳پیگیری جهت تبدیل وضعیت پرسنل شرکت بازیافت که دارای قرارداد با شهرداری بوده اند )۳ مورد(
-۴بررسی وضعیت رفاهی پرسنل و ارائه پیشنهادات الزم
-۵برنامه ریزی جهت ارتباط با پرسنل در رابطه با جشن ها و موفقیت ها و مراسم های ویژه مربوط به آن)روز زن-روز مرد-روز حسابدار-روز شهرساز-روز آتش
نشان-تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل و…(
-۶تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات جهت مسئولین و پرسنل مربوطه
-۷پاسخگویی مناسب به نامه های اداری در اسرع وقت
-۸نظارت و پیگیری در خصوص دریافت و ارسال نامه های صادره و وارده در دبیرخانه
-۹تشکیل پرونده های پرسنلی و … جهت هر یک از موارد مورد نیاز
-۱۰بایگانی نامه ها و بخشنامه ها ،گزارشات احکام و …در پروندههای مربوطه به گونهای که در صورت نیاز در حداقل زمان دستیابی به آن ممکن گردد.
-۱۱کنترل ورود و خروج پرسنل و حضور و غیاب آنان و تکمیل فرم های مربوطه
-۱۲ثبت دقیق مرخصی ها و مأموریت های پرسنل در سیستم ساعت
-۱۳ابالغ دستورات شهردار محترم به کارکنان شهرداری
-۱۴برگزاری جلسات کمیته اداری و طرح موضوعات پرسنلی )۱۷ مورد(
-۱۵برگزاری جلسه شورای مدیران و بررسی و پیگیری امور جاری شهرداری با حضور مدیران کلیه دوایر شهرداری و ارسال صورتجلسات مربوطه به هریک از
مسئولین واحدها) ۷ مورد(
-۱۶پاسخگویی مناسب به کلیه پرسنل اعم از نیروهای تحت قرارداد شهرداری و شرکت بازیافت و افزایش رضایتمندی نسبت به حوزه اداری و کارگزینی
-۱۷همکاری با امور حقوقی شهرداری در ارسال پاسخ مناسب و به موقع جهت شکایات واصله از طرف برخی پرسنل شهرداری )۳ مورد(
-۱۸اقدام الزم در خصوص ثبت وتأیید کارکرد ماهیانه پرسنل شهرداری و اخذ نظر شهردار محترم و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
طرف قرارداد شهرداری-ارسال به شرکت بازیافت )پرسنل طرف قرارداد شرکت بازیافت(
-۱۹نظارت و ایجاد ساختار مشخص در رابطه با درخواست مسئولین واحد ها جهت تعطیل کاری پرسنل و ثبت درخواست ها و اخذ دستورات الزم از یک روز
قبل و محاسبه دقیق اضافه کار و تعطیل کاری در پایان هر ماه در جهت عدم تضییع حقوق پرسنل شهرداری
-۲۰پیگیری جهت رعایت کلیه دستورالعمل های ستاد پیشگیری از کرونا و نهادهای مربوطه )رعایت فاصله گذاری اجتماعی-ضدعفونی نمودن کلیه قسمت های
اداره،رعایت پروتکل های بهداشتی اعالم شده،توزیع ماسک ، تزریق واکسیناسیون و…(
-۲۱پیگیری جهت بیمه تکمیل درمان کلیه پرسنل شهرداری با اخذ مجوزات الزم
-۲۲پیگیری جهت تمدید قرارداد پرسنل شرکت بازیافت

 

گزارش شش ماهه نخست ۱۴۰۱

* برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل و خانواده های آنها ۳ مورد
* تنظیم احکام پرسنل کارمندی و کارگری طبق بخشنامه سال ۱۴۰۱
* پیگیری جهت انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی و تنظیم قراردادهای سال ۱۴۰۱پرسنل شرکت بازیافت
* پیگیری جهت رفاهیات پرسنل به مناسبتهای مختلف )کمک هزینه تحصیلی-کمک هزینه سفر- کمک هزینه لباس
* تقدیر از کارمندان اداری به مناسبت روز کارمند
* پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه های اداری و پیگیری جهت ارسال آنها
* نظارت و پیگیری جهت دریافت و ارسال نامه های صادره و وارده در دبیرخانه
* ثبت مرخصی ها و مأموریت های پرسنل در سیستم ساعت
* کنترل ورود و خروج پرسنل ودریافت خروجی کارکرد از سیستم ساعت
* ایجاد و اصالح ساختار کاری پرسنل و عضویت آنها در آن ساختار در سیستم ساعت کسر ی
* ارسال شیفت کاری پرسنل آتش نشانی قبل از شروع هر ماه جهت استانداری اصفهان
* برگزاری جلسات کمیته اداری و طرح موضوعات پرسنلی و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابالغ مصوبات جلسه به پرسنل شهرداری
* برگزاری جلسات شورای مدیران و بررسی و پیگیری امور جاری شهرداری با حضور مدیران کلیه دوایر شهرداری و ارسال صورتجلسات مربوطه به هریک از مسئولین واحدها
* انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل و ثبت کارکردها
* ارسال لیست حق بیمه تأمین اجتماعی ماهانه پرسنل و پیگیری جهت پرداخت حق بیمه
* پیگیری جهت انجام امورات مربوط به بازنشستگی پرسنل شهردار   ۲مورد
* پیگیری و انجام امور مربوط به انتقال قطعی و مأموری  پرسنل
* بایگانی نامه ها و بخشنامه ها ،گزارشات احکام و …در پروندههای مربوطه
* پیگیری جهت انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان پرسنل و تنظیم لیست پرسنل جهت بیمه تکمیلی
* ابلاغ دستورات شهردار محترم به کارکنان شهرداری

گزارش  عملکرد چهار ماهه سوم سال ۱۴۰۱

      .ارسال لیست حق بیمه تأمین اجتماعی ماهانه پرسنل و پیگیری جهت پرداخت حق بیمه

فهرست