فنی شهرسازی

تعداد گواهی های صادره سه ماهه اول۱۴۰۳تعداد پروانه های صادره سه ماهه اول۱۴۰۳

سرکارخانم مهندس زهرا پرورش
سرپرست واحد فنی و شهرسازی شهرداری چمگردان

معرفی فنی و شهرسازی
رشد فرآیند جمعیت کشور به ویژه مناطق شهری ،استفاده بهینه از فضای شهری را اجتناب ناپذیر میسازد ، طرح های جامع و تفصیلی شهرها به منظور ایجاد زمینه برای بهره وری مناسب از ظرفیتهای شهری متناسب با نیاز ساکنین آن برنامه ریزی و طرح ریزی می شوند و یکی از مهمترین عوامل کنترل و هدایت توسعه ی کالبدی شهرسازی به وجود آمده تا ساختمان ها طوری احداث شوند که هیچ ساختمانی مزاحم ساختمان های مجاور خود نشوند لذا جهت رعابت این ضوابط قانونی ماده صد شهرداری ماکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها و یا حریم شهر را مکلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا هر گونه تفکیک اراضی ، از شهرداری پروانه اخذ نماید و بدین ترتیب شهرداری طبق اصول فنی منطقه بهمالک پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق اصول فنی منطقه به مالک پروانه داده و در آن پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق نقشه و شرایط مندرج در پروانه ساختمان های خود را اصلاح نماید در صورتی که مالکین اراضی، بدون دریافت پروانه و یا مخالفت مفاد پروانه و یا مازاد پروانه احداث بنا نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری نماید و پرونده متخلف ساختمانی را به کمیسیون مذکور تخلف را بررسی نموده و حسب مورد رأی به جریمه ، پلمپ و یا تخریب صادر م ینماید تا بدینوسیله از ناهنجاریهای ساختمان سازی شهری جلوگیری به عمل آورد

شرح وظایف:

  • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معاری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

  • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت وسازهای شهری

  • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری

  • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

  • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

  • تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر خرم آباد و هسته های جمعیتی اطراف شهر

  • برنامه ریزی و نظارت به نمظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی

  • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیبا سازی شهر خرم آباد با اولویت معماری و سنتی

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

گزارش عملکرد ماهانه شش ماهه اول ۱۴۰۱

پروانه های صادره ۱۴۰۱

گواهی های صادره ۱۴۰۱

 

  گزارش شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ واحد شهرسازی شهرداری چمگردان
ردیف عنوان تعداد
۱ تعداد گزارش های بازدید شش ماهه اول ۲۱۲ مورد
۲ تعداد پرونده های ماده ۱۰۰ منجر به صدور رای بدوی ۴۹رای
منجر به صدور رای تجدیدنظر  ۱۸رای
پرونده های در جریان ۳۶ مورد
۳ تعداد پرونده های دارای محاسبات اعلام عوارض ۲۰۹ مورد
۵ تعداد گواهی های صادره تعداد پروانه های صادره ۳۳ مورد
تعداد گواهیهای صادره ( اعم از گواهی عدم خلاف، گواهی تسویه حساب، پایان ساختمان، مجوز حفاری و پاسخ استعلامات انشعابات و …) ۱۵۵ مورد
۶ تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۵ (شامل پیگیری مصوبه ضوابط خیابان اباذر) ۶ مصوبه

گزارش ۱۴۰۱/۱/۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پروانه های صادره ۱۴۰۱

گواهی های صادره ۱۴۰۱

گزارش فعالیتهای سه ماهه اول ۱۴۰۲

پروانه ساختمان

گواهی های صادره

گزارش ۱۴۰۲/۱۰/۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد گواهی های صادره ۳ماهه چهارم ۱۴۰۲

تعداد پروانه های صادره ۳ماهه چهارم ۱۴۰۲

گزارش سه ماهه اول ۱۴۰۳

تعداد پروانه های صادره سه ماهه اول۱۴۰۳

تعداد گواهی های صادره سه ماهه اول۱۴۰۳

فهرست