واحد درآمد

null

آقای محمد رضا مرادیان

مسئول واحد درآمد شهرداری چمگردان

– واحد درآمد
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
 • کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
 • هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
 • نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷  و …
 • بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
 • گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
 • بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
 • انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷  و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
                                                      بیلان۱۴۰۰

compress_pdf_65004485e2efd_99ee950c5ff45bb963ee2e00a7ca6c1e_65004457a3a94         بیلان وتفریغ بودجه ۱۴۰۱
compress_pdf_6361095e1d6cd_ad2fdd43a236198c1190327302390c2b_6361095a6dc1c‘گزارش شش ماهه نخست ۱۴۰۱
فهرست