معاونت خدمات شهری

null

آقای مهندس شهرام شایان مهر

معاونت خدمات شهری

شرح وظایف خدمات شهری :
 • جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های خدمات شهری و مستندسازی و طبقه بندی کلیه اسناد،مدارک و گزارشات مرتبط باحوزه فعالیت
 • اخذ مجوزهای لازم جهت ضابطین خاص قضایی در موضوعات مرتبط باخدمات شهری و کنترل و نظارت عالیه بر عملکردآنها
 •  تشخیص و تعیین نیازهای شهر در زمینه خدمات شهری و تعیین خط مشی و سیاست های راهبردی و اجرایی بارعایت صرفه وصلاح شهرداری
 •  محافظت ازمحیط زیست در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی با بکارگیری استانداردهای زیست محیطی
 • برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در راستای کاهش تولید پسماند و بهره برداری مناسب و مجدد از پسماندهای قابل بازیافت با بکارگیری روش های نوین
 •  برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله وهمچنین فرهنگ سازی واطلاع رسانی در امورخدمات شهری
 • جلوگیری از سدمعابرعمومی و استفاده غیرمجاز از پیاده روها ، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر واماکن عمومی
 • نظارت بر نحوه اداره امورمربوط به مراکز میوه وتره بار
 • جلوگیری از کار اماکن مزاحم وخلاف بهداشت و انجام اموردبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
 •  احداث،توسعه،ساماندهی و نظارت برنحوه اداره امور مربوط به آرامستانهای شهر
 • کنترل جمعیت سگهای ولگرد وسایرحیوانات ناقل بیماری به انسان

 

فهرست