مزایده

 

 

 

تجدید مزایده)

متقاضیان می توانند حداکثر تا سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ جهت دریافت اسناد وآگاهی از شرایط داخلی  مزایده و تجدید مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند .

 

فهرست