فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری مجموعه ورزشی وتفریحی استخر شهر چمگردان

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری مجموعه ورزشی وتفریحی استخر شهر چمگردان

 

با توجه به اینکه شهرداری چمگردان در نظردارد نسبت به استناد صورتجلسه کمیته کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری و مطابق شیوه نامه سرمایه گذاری،پروژه ورزشی وتفریحی استخر را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از علاقمندان  وسرمایه گذاران  دعوت بعمل می آید  جهت اطلاع از شرایط فراخوان و دریافت اسناد به واحد سرمایه گذاری وجلب مشارکتهای مردمی شهرداری، نسبت به تهیه اسناد فراخوان تا مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶اقدام نمایند.

توضیحات:

هریک از متقاضیان می توانند از تاریخ مذکور با مراجعه به محل پروژه از وضعیت کنونی مطلع شوند.

هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری چمگردان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

فهرست