سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی

مهندس مهدی اسماعیلی
مسئول واحد سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی
———————–

 

*اهداف واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری چمگردان:

۱-تلاش جهت کاهش تصدی گری شهرداری

۲-تلاش جهت افزایش سرانه های عمومی و خدماتی

۳-فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری

۴-به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهری،شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت

۵-افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها

۶-استقرار نظام واحد و یکسان و سازمان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت

۷-فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت

 

             اقدامات انجام گرفته واحد سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردمی 

                                           

برگزاری کمیته کارشناسی سرمایه گذاری

(سرمایه گذاری جهت حمام در خیابان موسی بن جعفر-باغ بانوان-استخر-مکان بازار روز-فرهنگسرای فرزانگان-۱۲۵دستگاه و…)

بررسی فرآیندهای انجام پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت و ارائه طرح جهت تسهیل و تسریع فرآیندها

ارائه پیشنهادات در خصوص حوزه فعالیتهای مشارکت و سرمایه گذاری به هیات عالی

انجام ارزیابی کیفی،فنی،حقوقی و توان مالی متقاضیان سرمایه گذاری

۲-برگزاری جلسه هیات عالی سرمایه گذاری

بررسی پیشنهادات و گزارش های کارگروه کارشناسی سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها

۳-شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تهیه بسته حاوی طرح ها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری

۴-برنامه ریزی و انجام هماهنگی جهت راه اندازی،واگذاری و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری

 

فهرست