اجتماع سراسری در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل 

 اجتماع سراسری در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل 
زمان : شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲
ساعت : ۱۵ 
مکان : چمگردان میدان امام رضا(ع)
فهرست