فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاربرای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد شهری شهر چمگردان

فراخوان جذب مشارکتهای مردمی

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاربرای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد شهری شهر چمگردان

 

فهرست