دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرچمگردان با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان

دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرچمگردان با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اصفهان
مهندس پوربافرانی به همراه آقای کرمی رئیس شورای اسلامی  با مهندس دادخواه مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اصفهان دیدار وگفتگو کردند. 
در این جلسه برضرورت ایمن سازی راه های برون شهری از جمله اجرای روشنایی و عملیات اجرای نیوجرسی در ادامه بلوار جانبازان به طرف شهر زاینده رود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و به همکاری دوجانبه تأکید شد.
فهرست