امروز کتابخوانى و علم ‏آموزى،نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است(مقام معظم رهبری)

 امروز کتابخوانى و علم ‏آموزى،نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است(مقام معظم رهبری)
 ۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار گرامی باد.
فهرست