سامانه شفافیت شهرداری ها مطابق با مصوبه شماره ۱ جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور؛ کلیه ی دستگاههای اجرائی مکلف اند زیر دستگاه شفافیت را ایجاد و از طریق آن داده های ذیل را در اختیار شهروندان قرار دهند.